Styrelse

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Är en grupp personer som är utsedda för att ansvariga för en organisation, förvaltning och beslutsfattande inom exempelvis ett aktiebolag eller en bostadsrättsförening. I ett aktiebolag ansvarar styrelsen bland annat för att utse en verkställande direktör (VD), kalla aktieägarna till bolagsstämma, ser till att årsredovisningen blir upprättad och inskickad till Bolagsverket och att skattar bolaget har betalas in till Skatteverket.

Styrelsens sammansättning

En styrelse kan ha lite olika sammansättningar där vissa väljer att ha uttalade roller och andra väljer att endast utse ordförande inom styrelsen, vilket måste utses. I en bostadsrättsförening brukar bland annat dessa roller utses bland ledamöterna:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Sekreterare
  • Ekonomiansvarig eller kassör
  • Fastighetsansvarig

Om en styrelsen skulle ha färre än tre personer som sitter som ledamöter kräver det att minst en utöver dessa ledamöter sitter med som suppleant. För en bostadsrättsförening framgår det i stadgarna hur många ledamöter eller suppleanter som minst samt max får sitta i föreningsstyrelsen.


Protokoll vid styrelsesammanträde

Protokoll ska föras vid sammanträde. Protokoll ska föras av ordförande eller den som utses av styrelsen. Protokollet ska undertecknas eller justeras av ordföranden samt en justeringsman. Har protokollförare utsetts ska givetvis även denne underteckna. Protokoll kan åberopas som bevisning om vad som beslutades. Vid tvist kan dock annan bevisning åberopas gällande vad som verkligen beslutades. Förs inte protokoll kan styrelsebeslut ändå vara giltiga. Men sätts beslutets innehåll i fråga vid tvist kan problem uppstå då det gäller att bevisa vad som beslutades. Vill någon ledamot inte stå bakom beslutet kan reservation anmälas. Det ska ske innan sammanträdet avslutas. Reservationen ska antecknas i protokollet. Protokollen är inte tillgängliga för medlemmar eller utomstående. Endast revisor har rätt att ta del av dem. Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

Källhänvisning: www.bostadsratterna.se