Stadgerevidering

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Föreningens stadgar bör med jämna mellanrum revideras, och uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning och styrelsens eller föreningens önskemål.

Då en stadgeändring är en omständlig process som i princip alltid kräver stämmobeslut vid två olika föreningsstämmor är det lämpligt att passa på att gå igenom hela stadgarna och göra en total stadgerevidering inför varje mindre ändring som önskas göras.

Vanliga anledningar till att genomföra en stadeändring är: - Lagändringar, som medför att stadgarna måste ändras för att inte bryta mot lagen. - Att föreningen vill införa gemensamt bredband eller individuell mätning av el eller vatten (IMD) och att de befintliga stadgarna inte medger detta. - Förändringar eller förtydliganden i ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmarna, exempelvis flytt av ansvar för ytterdörr eller dylikt.


Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgar fattas av medlemmarna på föreningsstämmor. Det brukar vara styrelsen som föreslår medlemmarna att besluta om en ändring. För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att ärendet tydligt angivits i kallelsen till stämman. Enligt lag ska handlingarna finnas tillgängliga för medlem från det att kallelse går ut och skickas till dem som begär det. Det lämpligaste är dock att lägga med förslaget till ändring till kallelsen så att inga tveksamheter uppstår. Om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla är eniga så räcker det med ett beslut. Det ska då av stämmoprotokollet framgå att samtliga medlemmar har närvarat och med vilken majoritet beslutet ifråga togs. Stämmor där alla medlemmar är närvarande är dock sällsynta.

Därför finns det en hjälpregel som innebär att man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Ett sätt att göra detta är att man först har en extra föreningsstämma där stadgeändringen beslutas och därefter fattar det andra beslutet på den ordinarie stämman.

Man får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum så att man i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget.

På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Observera att det måste vara exakt samma beslut som fattas på de bägge stämmorna! Alltså får inga som helst ändringar göras mellan stämmorna. Vissa typer av stadgeändringar kräver extra stor majoritet som till exempel att ändra grunderna för hur årsavgiften ska fördelas. Då krävs 3/4 av rösterna på den andra stämman.

Stadgarna kan dock alltid innehålla fler villkor för att stadgarna ska ändras i någon fråga. Dessa gäller då utöver vad Bostadsrättslagen föreskriver.

När stadgeändringen är beslutad ska ändringen anmälas till Bolagsverket för registrering. Till anmälan skickas de nya stadgarna samt bestyrkt kopia av protokoll från båda stämmorna. De nya stadgarna gäller inte förrän registrering har skett. Bolagsverket granskar protokollen mycket noga. Finner Bolagsverket att beslutet inte är fattat i rätt ordning eller att stadgarna strider mot lagen vägras registrering och stadgarna kan inte tillämpas. Föreningen får då börja om från början.

Källhänvisning: www.bostadsratterna.se