Parkering

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det finns primärt två olika typer av parkering som är relevant i vår verksamhet.

1. "Garage"

Hit räknas all parkering inomhus, oavsett om det är i enskilt garage, plats i gemensamt garage eller någon typ av stadigare carport (om carporten är en byggnad, tänk väggar och tak). Även parkering på tak av byggnad räknas rent formellt in i denna kategori. För all uthyrning av parkering enligt denna kategori gäller "Hyreslagen" dvs Jordabalkens 12 kap. Det innebär att det är frågan om uthyrning av en lokal och avtalet blir därmed ett lokalavtal.

2. "Parkeringsplats"

Parkering på mark utomhus, eller på mark under någon form av skärmtak eller enklare carport (dvs en carport utan både väggar och tak). "Uthyrning" av mark kallas för arrende och regleras i enlighet med Jordabalkens 8-11 kap.

Arrende av mark för parkering klassas som "Lägenhetsarrende" (kan tyckas förvirrande, men så är det) och regleras i Jordabalkens 8 kap. För lägenhetsarrende är lagstiftningen mycket friare än i Hyreslagens bestämmelser om lokalavtal. I ett avtal om lägenhetsarrende för parkering eller "Parkeringsplatsavtal" gäller enkelt uttryckt det som framgår av avtalet, parterna kan fritt avtala om vilka villkor som ska gälla. "Hyresgästen" eller rent formellt kallad arrendatorn har inget besittningsskydd alls, utan hyresvärden kan fritt säga upp avtalet till upphörande i enlighet med avtalet.

Fardag

Värt att notera är de särskilda regler som gäller uppsägning av arrenden som löper tillsvidare och om avtalet saknar uppsägningstid.

Lägenhetsarrenden som löper tillsvidare och saknar avtalad uppsägningstid kan enbart sägas upp till den så kallade fardagen (som alltid är 14 mars), dessutom med minst 6 månaders uppsägningstid.

Jordabalken 8 kap. 5§ "5 § Är vid lägenhetsarrende arrendetiden ej bestämd, upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från det uppsägning skedde. Sker uppsägningen innan arrendatorn tillträtt arrendestället, upphör avtalet dock genast att gälla. Vad som sagts nu gäller ej, om uppsägningstid avtalats."

Sammanfattningsvis bör ett parkeringsplatsavtal därför alltid ha en löptid, en uppsägningstid och en förlängningstid, annars riskerar parterna att i värsta fall vara bundna av avtalet till den 14 mars som inträffar om minst 6 månader.