Upplåtelse

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna artikel avhandlar upplåtelse av bostadsrätt, för olika typer av upplåtelseformer se Upplåtelseformer.

En Bostadsrättsförening kan upplåta lägenheter med bostadsrätt, observera att med lägenhet avses både bostäder och lokaler. Upplåtelse ska enligt lag ske skriftligen. "I upplåtelsehandlingen skall följande anges: parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift."

Det är vid upplåtelsen som själva bostadsrätten uppstår, omvänt gäller därmed att alla bostadsrätter någon gång har upplåtits. När en bostadsrätt har upplåtits kan den överlåtas till en ny medlem, då sker överlåtelsen mellan köpare och säljare och föreningen prövar enbart om köparen kan antas som medlem i föreningen.

Det är alltså enbart vid upplåtelsen till den första innehavaren av bostadsrätten som föreningen är säljaren, därmed finns definitionen av vad som ingår i bostadsrätten enbart i upplåtelseavtalet.

Vanligtvis sker upplåtelserna i samband med att en bostadsrättsförening bildas, antingen vid en ombildning från hyresrätter eller vid nyproduktion.

Även en befintlig förening kan upplåta nya bostadsrätter, om den har lediga lokaler eller bostäder, vanligtvis sker detta i ombildade föreningar när bostadshyresrätter blir lediga.

Upplåtelse av lokal

Upplåtelse av lokaler med bostadsrätt, så kallade BR-lokaler, är relativt ovanligt i vanliga Bostadsrättsföreningar.

Föreningen kan välja (eller historiskt ha valt) att upplåta en affärslokal med bostadsrätt, för bostadsrätten ska då erläggas avgift i enlighet med upplåtelseavtalet och föreningens stadgar.

En BR-lokal får överlåtas på samma sätt som en "vanlig bostadsrätt" men lokalen får enbart nyttjas till det ändamål som framgår av upplåtelseavtalet.

En BR-lokal får inte användas som bostad.

Några exempel på BR-lokaler är frisörsalonger, tandläkarmottagningar men även garage förekommer.

Omvandling av lokal till bostad

Betydligt vanligare är att en tidigare uthyrd lokal byggs om och omvandlas från lokal till en eller flera bostäder som därefter upplåts med bostadsrätt.

En del föreningar gör detta i egen regi, men vanligast är att föreningen upplåter råytan till en exploatör som därefter bygger om råytan till bostäder och överlåter dessa vidare till den som slutligen ska bo i bostaden.

Omvandling av lokal till bostad kräver alltid bygglov och stämmobeslut, oavsett om någon ombyggnation ska ske.

Disclaimer: Artikeln är icke verifierad av expert.