Skyddsrum

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett skyddsrum ska kontrolleras genom återkommande besiktning c:a var tionde år. Från och med den 1 januari 2009 är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som ansvarar för att kontrollen utförs. MSB har avtal med certifierade kontrollanter och sakkunniga som utför denna kontroll. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet underhålls och att funktionen som skyddsrum är säkerställd.


Enligt 4 kap 2§ Lagen om skyddsrum, är ägare av fastigheten skyldig att underhålla skyddsrummet så det behåller samma funktion som när det byggdes.


Det är MSB som kallar till kontroll av ditt skyddsrum när det är dags för besiktning.


Åtgärder före kontroll av skyddsrum. När fastighetsägare får en kallelse till kontroll av sitt skyddsrum är det några viktiga saker att tänka på:


Tillhörande utrymmen som skyddsrumsförråd, närliggande lokaler och el-centraler ska vara tillgängliga för kontroll. Skyddsrumsutrustningen skall vara åtkomlig och lätt överskådlig till alla delar. Samtliga utrymmen i skyddsrummet ska vara tillgängliga för kontroll, även utrymmen som lägenhetsförråd inne i skyddsrummet.


Skyddsrummets komponenter skall i förekommande fall vara åtkomliga:

Ventiler samt skyddsplåtar till öppningar. Fläktaggregat med tillhörande utrustning. Samtliga skyddsdörrar. (observera att inbyggda skyddsdörrar skall friläggas) Luftintag. Väggenomföringar för kablar. Avstängningsventiler för värme- och vattenrör. Golvbrunnar och tappställen för vatten. Renslucka för avloppsledning. Radiatorer. Luckor. Belysningsarmaturer. Utrymningsschakt. Monterbara pelare. Eventuellt sandfilter.


Planerat underhåll. Skyddsrum ska liksom övriga utrymmen i fastigheten användas för andra ändamål i fredstid. Dock ska installationer och inredning för skyddsrumsfunktionen vårdas och underhållas av fastighetsägaren genom ett planerat underhåll:

Tillsyn att inredning, utrustning och verktyg som tillhör skyddsrummet förvaras inlåst och skyddat från damm och fukt. Tillsyn och ansvar för att installationer och inredning inte byggs igen eller att håltagningar görs i skyddsrummets stomme på ett icke godkänt sätt. Rostskyddsmålning av dörrar, karmar, stålpelare, luckor och stegar. Smörjning och justering av beslag och gångjärn i dörrar och luckor. Rengöring och smörjning av ventilationsaggregat, avstängningsventiler och golvbrunnars avstängningar. Utbyte av trasiga glödlampor och säkringar. Att skyddsrumsritningar, driftsinstruktioner och övriga tillhörande dokument förvaras inlåst och skyddat från damm och fukt


Besiktningsprotokoll och föreläggande från MSB. Om skyddsrummet har brister redovisas dessa med beteckningarna U eller E. Beteckningen U avser bristande underhåll och åtgärden ska ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren. Brister som betecknas med ett E avser moderniseringar eller ändringar med hänsyn till gällande skyddsrumsregler och ersätts av staten. Brist med beteckningen E ska i första hand ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren och ersättning utbetalas från staten enligt fastställd riktprislista när skyddsrummet godkänts.


Godkännandebevis. När skyddsrummet är godkänt - vid den första kontrollen eller vid efterkontrollen som görs när samtliga brister åtgärdats utfärdar MSB ett Godkännandebevis

Källa Borätt Forum och MSB