Jäv

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jäv föreligger när man som beslutsfattare har egna intressen som kolliderar med föreningens intresse. Det är viktigt att vara uppmärksam och försiktig med att delta i beslut där man har egna intressen. Inte minst ur konfliktförebyggande synpunkt.

Det finns ett par situationer då det kan anses föreligga jäv i styrelsen. För det första får en styrelseledamot inte vara med och handlägga en fråga som rör avtal mellan denne och föreningen. Ledamoten får inte heller handlägga avtal mellan föreningen och tredje man om denne i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens intresse. Exempel på detta kan vara avtal med en närstående till en styrelseledamot, med ledamotens företag eller dylikt.

Att styrelseledamoten inte får vara med och handlägga avtalet innebär att personen inte får vara med under förberedandet, diskussionen eller beslutandet i frågan. Under tiden bör ledamoten lämna rummet. Däremot är det inget som hindrar att styrelsen ställer frågor till ledamoten eller låter denne framföra sina synpunkter innan han lämnar rummet.

Med rollen som styrelseledamot följer en allmän lojalitetsplikt och vårdplikt gentemot föreningen. Med det som grund kan det vara lämpligt för en styrelseledamot att avstå från att delta i beslut i ärenden som egentligen inte är att se som jävsgrundande men som ligger i närheten. Detta kan också vara en god idé för att undvika konflikter och misstankar. Om du som styrelseledamot misstänker att du är jävig i en fråga ska du genast berätta det för resten av styrelsen. De andra i styrelsen avgör sedan om du är jävig i frågan. Även om styrelsen inte tycker att det är en jävsituation kan du som styrelseledamot ändå välja att avstå från att delta för att gardera dig.


Jäv på föreningsstämman

Det ska relativt mycket till för att jäv ska föreligga på en föreningsstämma. Till exempel är man inte jävig i fråga om val av sig själv till styrelseledamot. Det beror på att det egna intresset att bli vald inte kolliderar med föreningens intresse att tillsätta en styrelse. Det finns några särskilda fall där jäv alltid föreligger:

- Styrelseledamot är jävig i fråga om ansvarsfrihet för det egna verksamhetsåret.

- Medlem är jävig i fråga om föreningen ska väcka talan mot honom.

- Medlem är jävig i fråga om befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse mot föreningen.

- Medlem är även jävig i fråga om talan eller befrielse från talan beträffande annan om medlemmen har ett väsentligt intresse i frågan som står i strid med föreningens. Om man är jävig betyder det att man inte får vara med och rösta i beslutet. Medlemmen får vara med under diskussionen och har rätt att närvara under beslutet.


Revisors jäv

Det finns vissa krav för vem som får vara revisor för en bostadsrättsförening. För det första kan inte en styrelseledamot vara revisor. Inte heller en styrelseledamot som precis har avgått kan bli vald till revisor. Revisorn skulle då granska sitt eget arbete från det gångna året. Denne får inte vara någon som sköter föreningens bokföring. Revisorn får inte heller vara anställd av, underordnad, i beroendeställning eller närstående till en styrelseledamot eller den som sköter föreningens bokföring. Revisorn får inte heller stå i skuld till föreningen.


Relevant lagtext

Jävsreglerna framgår av Lagen om ekonomiska föreningar. Några särskilda jävsregler för bostadsrättsföreningar finns inte.

Lag om ekonomiska föreningar 6 kap. 37 §

Lag om ekonomiska föreningar 7 kap. 23 §

Lag om ekonomiska föreningar 8 kap. 19 §


Källhänvisning: www.bostadsratterna.se