Energideklaration

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Är ett dokument som bland annat visar hur mycket energi som går åt i en byggnad när den används. Alla hyresfastigheter, bostäder eller kommersiella lokaler, ska vara energideklarerade. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. En energideklaration måste utföras av en certifierad energiexpert och är giltig i tio år. Lagen om energideklarationer för byggnader har funnits sedan år 2006 och innebär att du som äger en byggnad ska se till att det finns en energideklaration som inte är äldre än tio år. Vissa byggnader är dock undantagna från krav om energideklaration. Boverket är ansvarig myndighet som ser till att lagkraven upprätthålls. Om en förening inte utfört en energideklaration, vad gäller då? Eftersom detta betraktas som ett lagbrott, kan Boverket, som är tillsynsmyndighet, förelägga och utkräva ett vite. De som inte genomfört kommer att få brev från Boverket för att de inte genomfört sin energideklaration i tid. Vitesbeloppen som anges är så höga som upp till en miljon kronor.

Vad som ska ingå i en energideklaration regleras av lagen och kraven har förändrats över tid. Energideklarationen ska bland annat innehålla följande: • Energiklass • Energiprestanda • Värmesystem • Den uppvärmda arean s.k. Atemp • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel • Det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag • Om radonmätning är utförd eller inte och i så fall uppmätt värde • Om återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte • Eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen • Vilken energiexpert som utfört deklarationen • Sammanfattning

Dessa byggnader ska energideklareras • Byggnader som ofta besöks av allmänheten och är större än 250 kvm. • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt, till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut. Även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt omfattas. För bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att huset/husen energideklareras. • Byggnader klassade som specialenhet över 1000 kvm, som till exempel vårdbyggnader. • Byggnader som säljs ska vara energideklarerade. Det gäller även villor, trots att dessa upplåts med äganderätt. • Nya byggnader ska deklareras i samband med idrifttagandet, senast två år efter slutbevis.


(källa: Borätt Forum, Fastighetsägarna)