Ekonomisk plan

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Innan en bostadsrättsförening börjar upplåta lägenheter med bostadsrätt måste en ekonomisk plan för föreningen upprättas och intygsgivas av godkända intygsgivare. Planens uppgift är att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. Planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning som är av betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet.

Den ekonomiska planen ska innehålla uppgifter om bland annat:

- fastighetsbeskrivning

- insatserna för varje bostadsrätt

- finansieringsplan för fastighetsköpet

- driftskostnader som bostadsrättsinnehavarna själva ska stå för och som inte ingår i årsavgiften (som till exempel sophämtning som ibland gäller i småhusföreningar).

Planen ska registreras hos Bolagsverket.

Förutsättningen för att upprätta en ekonomisk plan är att det måste finnas minst tre lägenheter i föreningens hus. Lägenheterna ska vara avsedda för att upplåtas med bostadsrätt. Om det finns fler än ett hus i en bostadsrättsförening ska husen ligga så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.


Registrera planen innan du upplåter bostadsrätter

En bostadsrättsförening får inte upplåta bostadsrätter förrän en ekonomisk plan har upprättats av styrelsen och planen har blivit registrerad hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen ska granskas av två särskilda intygsgivare som bland annat ska intyga att planen vilar på tillförlitliga grunder. När den ekonomiska planen är registrerad skickar Bolagsverket tillbaka en kopia till föreningen eller till den som skickat in planen.


Planen ska undertecknas och granskas

Den ekonomiska planen ska undertecknas av samtliga ledamöter och granskas av två särskilda intygsgivare. Om du skickar in den ekonomiska planen via Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se ska samtliga ledamöter och båda intygsgivarnas underskrifter vara gjorda med elektroniska signaturer. I anmälan ska det intygas att den ekonomiska planen som lämnas in för registrering är ett elektroniskt original. Om du anmäler den ekonomiska planen för registrering via vanlig post så ska planen vara i original och samtliga underskrifter ska vara gjorda för hand.


Boverket utser intygsgivare

Det är Boverket som utser och utövar tillsyn över de särskilda intygsgivarna. En förteckning över intygsgivare finns på Boverkets webbplats . Det är bostadsrättsföreningens styrelse som väljer ut två intygsgivare för föreningens ekonomiska plan. Båda intygsgivarna ska vara oberoende och får inte ha någon anknytning till föreningen. Intygsgivarna kan också vara bosatta i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).


I vissa fall behövs en ny ekonomisk plan

Efter att den ekonomiska planen har upprättats kan nya omständigheter uppstå som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet. Huvudregeln är då att en ny ekonomisk plan ska upprättas och registreras innan föreningen får upplåta nya bostadsrätter. Om det bara är frågan om enstaka upplåtelser som inte är av väsentlig betydelse behöver inte någon ny plan upprättas. En ny ekonomisk plan behöver inte heller upprättas om enstaka uppgifter ändrats som inte berör en ny upplåtelse av en bostadsrätt. Det är Boverket som är den myndighet som ansvarar för hur ekonomiska planer ska utformas. På Boverkets webbplats finns mer information om regler som gäller ekonomiska planer.

Källhänvisning: www.bolagsverket.se, www.bostadsratterna.se

Borätt Forum